Mahan samrat Ashok ke kharoshti aarmeik or grik abhilekh