Sharuaat Uncategorized શરૂઆત જન્મદિવસ – 5 વર્ષ 5 પુસ્તકોનું વિમોચન – 1 સપ્ટેમ્બર 2022

શરૂઆત જન્મદિવસ – 5 વર્ષ 5 પુસ્તકોનું વિમોચન – 1 સપ્ટેમ્બર 2022

1 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ શરૂઆતને 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા. તેની ઉજવણીના ભાગ રૂપે એકસાથે 5 પુસ્તકોનું વિમોચન રાખવામાં આવ્યું હતું.

Related Post