બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ – સંક્ષિપ્તમાં

(3 customer reviews)

20.00

ડૉ. બાબાસાહેબ દ્વારા લિખિત ”ભગવાન બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ” નું સંક્ષિપ્ત પુસ્તક. જેમાં સિદ્ધાર્થના જન્મથી લઈને બુદ્ધ બનવા સુધી અને તેમના પ્રાથમિક ઉપદેશો જેવા કે ચાર આર્ય સત્ય, પંચશીલ, આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ, ધમ્મ, અધમ્મ અને સદધમ્મ શું છે? તે સામેલ છે.
(25 થી વધુ કોપી 15 રૂ. પ્રતિ નકલ)

4955 in stock

Additional information

Weight 49 g

3 reviews for બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ – સંક્ષિપ્તમાં

  1. Nanji bhai g lakum

    બુદ્ધ અને તેમનો ધમ્મ

  2. L B VALA

    How to make payment to get book?

  3. L B VALA

    Please show me any solution to get the book by courier after paying online?

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…